top of page

Tilgang &
behandling

go%2520high_edited_edited.jpg

Tilgang & behandling

På Pilelygaard København bygger behandlingstilgangen primært på kognitiv adfærdsterapi. Den terapeutiske og pædagogiske tilgang planlægges naturligvis til det enkelte barn, så der altid er fokus på barnets særlige udfordringer. Tilrettelæggelsen af behandlingen styres af Pilelygaard Københavns psykologer i tæt samarbejde med lærere og pædagoger og elevens familie. Vores overordnede syn på eleverne er, at de er kompetente individer, og at de selv ønsker en positiv udvikling. Mange har mistet deres drømme og forventninger på grund af mange nederlag, og derfor er det vores fornemste opgave at hjælpe eleverne til at få troen på sig selv, forandring og fremtiden tilbage.


Der er naturligvis flere behandlingsmæssige elementer involveret i tilgangen til eleverne. Som nævnt er et stort fælles træk hos vores elever, at de ofte har oplevet ikke at slå til, at være et problem, at blive ekskluderet af fællesskabet og at tingene er uforanderlige. Ofte er eleverne blevet mødt med vrede og frustration fra omverdenen. Derfor mødes alle elever med en Low Arousal tilgang, hvor de altid bliver mødt roligt og venligt. De voksne lader sig ikke presse ind i den rolle, som eleven forventer (som udskældende voksen). Dette bryder med det mønster, de oftest er blevet mødt med, og starter en naturlig positiv forandring i elevens reaktioner i relationerne. 

Eleverne har ofte været igennem lange forløb, hvor de har fået en oplevelse af ikke selv at have indflydelse eller kontrol over hændelserne i deres liv. Derfor er et andet meget vigtigt fokus at skabe en ramme, hvor eleven igen får en oplevelse af kontrol over sit eget liv. Denne oplevelse af kontrol over eget liv skabes via en kombination af, at Pilelygaard hele tiden har fokus på at skabe succesoplevelser for eleven, møde eleven med anerkendelse, samt ligeværdig respekt og fokus på elevens livskompetencer. Endvidere er det afgørende for al deltagelse, at elevernes indflydelse er tydelig for dem selv, det kan være i de konkrete aktiviteter, det kan være i klassens organisering af det daglige liv, men det er også via inddragelse i udarbejdelse af behandlingsplaner og valg af metoder, naturligvis i den udstrækning den enkelte elev formår at deltage.

Et meget vigtigt element der gennemsyrer hele denne tilgang, er kontinuerlig gradueret eksponering og adfærdseksperimenter. Her vil eleven forsigtigt blive eksponeret for de ting, som eleven er bekymret for eller ikke tror er muligt. Vi bruger altid belønning, og aldrig straf, i forbindelse med motivationsskabelsen hos eleverne. Samtidig taler skolens psykologer med alle eleverne, hvor de arbejder med deres kognitive forestillinger og understøtter den behandling, der foregår i miljøet. Psykologerne har også kontakten og samtalerne med forældrene, så forældrene kan støtte op omkring tilgangen til barnet og hele tiden er medinddraget i behandlingen. 

Lærer & Student
bottom of page