top of page

Pilelygaard 
City

Vestergade 16 1. sal
1456 København K

&

Kattesundet 4 2. & 3. sal

1458 København K

Telefon 31 26 83 34

Vestergade.JPG

Generel beskrivelse af Pilelygaard City

Pilelygaard City er et skole- og dagbehandlingstilbud. Det vil sige, at eleverne på Pilelygaard City har forskellige vanskeligheder, der arbejdes med både skolefagligt, specialpædagogisk og behandlingsmæssigt. Når elevernes vanskeligheder behandles via en individualiseret og veltilrettelagt tilgang, sikrer vi, at børnene kommer i trivsel og bedring. De kommer tættere påtilbagevenden til mindre indgribende skoletilbud eller afvikling af folkeskolens prøver, og dermed en ungdomsuddannelse.

 
På Pilelygaard har vi 15 års erfaring i behandling af en lang række problematikker. Vores kompetencer og erfaring er temmelig unik. 

Vi giver aldrig op på vores børn, og vi tilbyder et stærkt koncept med garvede personale i kraft af såvel speciallærere og specialpædagoger, samt en højere normering af psykologer, end andre lignende tilbud. Styrken i vores koncept ligger i organiseringen af samarbejdet mellem de 3 faggrupper, hvor de pædagogiske, læringsfaglige og psykologfaglige indsatser er komplementære til glæde for det enkelt barns trivsel og udvikling.

På Pilelygaard er det aldrig barnet eller den unge, der er problemet​​

 – det er problemet, der er problemet

Billede af Hannah Busing

Målgruppen på  Pilelygaard City

Målgruppen på Pilelygaard City er børn & unge mellem ca 11 til 16 år. Eleverne på skolen kan have en lang række forskellige vanskeligheder, men typisk vil autisme, angst, skolevægring eller andre sårbarheder være de primære vanskeligheder. 

 

Skolen henvender sig til elever, der visiteres til dagbehandling i kategori 1-2 eller på kategori 3 lignende vilkår, og skolens normering afstemmes i forhold til dette.

De primære aktiviteter vil foregå i grupper, men der er mulighed for et vist antal afskærmede pladser i små lokaler.

For elever med fysisk udadreagerende vanskeligheder vil afdelingen Pilelygaard Brønshøj være mere oplagt - da målgruppen på Pilelygaard City, som beskrevet, primært henvender sig til det mere sårbare elevsegment. 

 

Hvis du vi høre mere om skolen, så kontakt os endelig - alt visitation foregår dog gennem sagsbehandler.   

Hverdagen på skolen

Hverdagen på skolen er bygget op om et skoleskema, der indeholder fag svarende til, hvad børnene og unge skal tilbydes på deres klassetrin i folkeskolen. På Pilelygaard har vi en meget høj linjefagsdækning, hvilket betyder, at vores personale dækker så godt som alle linjefag på alle årgange – så kvaliteten af undervisningen er høj.

Fordi vi er beliggende i Københavns absolutte centrum og har rig adgang til brug af byens faciliteter, betyder det, at vi ofte tager på ture ud af huset og benytter os af diverse skoletjenester og kulturelle tilbud. Endvidere ligger metroen lige om hjørnet, så vi kan hurtigt komme rundt i brokvarterende og elever, der selv kan transportere sig rundt i byen, kan hurtigt komme til og fra skolen.   

Alle børn og unge tilbydes læring, men med en høj grad af individuel tilpasning. I praksis betyder det, at elevernes læring foregår i et tilpasset tempo og om nødvendigt med indlagte pauser, sådan at vi optimerer tilegnelsen af faglige kompetencer hos den enkelte, men i et tempo, som den enkelte kan være med på. Samtidig tilpasser vores undervisere aktiviteterne, så de tilgodeser den læringsstil, som barnet på bedst muligvis kan opleve succes i. Det betyder også at læringen foregår i en blanding af individuelle aktiviteter, gruppeaktiviteter og skabende kreative processer, hvor afvekslingen understøtter barnets evne til at koncentrere sig om faglig læring i længere tid.   

Pilelygaard København tilbyder desuden en række aktiviteter i løbet af skoleugen. Det kan være ture med fagligt, sportsligt eller oplevelsesmæssige islæt i skoledagen.

På skolen går vi meget op i, at der skal være et fællesskab, der skaber grobund for skabelsen af trygge relationer og udvikler eleverne socialt. Derfor vil der hver dag være hyggelige, spændende og lærerige aktiviteter, der kan bidrage til, at vores elever både udvikler sig og trives på Pilelygaard City.

Skræddersyet undervisning, i et struktureret og understøttende miljø, hvor  den enkeltes ressourcer er i fokus mens der tages højde også for den enkeltes udfordringer– selvfølgelig med linjefagsuddannede lærere og uddannede pædagoger 

På Pilelygaard City går der børn og unge fra 5. til 10. klassetrin, og eleverne på skolen er fordelt i grupper på mellemtrin eller i udskoling. Gruppestørrelsen varierer alt efter elevtallet på skolen, men vi bestræber os på ikke at have klasser større end 6 elever på Pilelygaard City - dertil har vi en række individuelle rum, som vores elever efter behov også kan benytte ved behov for mere skærmning. 

Billede af Element5 Digital

Fritiden

Når skoledagen er slut fortsætter dagen med klub-tilbud med eleverne indtil skolelen lukker kl. 16.00. I klubtilbuddet får eleverne muligheden for at deltage i forskellige typer af mere fritidsbetonede aktiviteter, der matcher deres alderstrin og interesser. Det giver eleverne muligheden for at få trænet deres sociale kompetencer i en gruppe med kendt personale. Vi er altid på udkik efter, hvordan de enkelte børn og unge kan støttes til deltagelse i foreningsmæssige aktiviteter eller fritidsjobs, for de ældstes vedkommende i deres lokalområder. Ved opstarter deltager vi gerne med en medarbejder, der kender de unge og kan bygge bro til det inkluderende normalområde. 

Fordi fritiden og de lystbetonede aktiviteter er så vigtige, er klubben dér, hvor børnene har det sjovt og får trænet de sociale kompetencer, så de igen kan komme tilbage i normalområdet med lyst, mod og gode oplevelser i bagagen 

Boardgame.jpg

Familiearbejdet

En tæt kontakt til familien er obligatorisk på Pilelygaard København. Vi er især i starten meget opsøgende, fordi vi, gennem involveringen af familien og barnet i udviklingsprocesserne, er afhængige af at udvikle en stærk tillid til hinanden for at kunne realisere barnets potentialer.  

Ved at være i en tæt og involverende dialog med familien, opnår familien et tæt kendskab til både Pilelygaard som institution, vores metode og til personalet, der arbejder med barnet. Vores personale opnår gennem et tæt samarbejde en forståelse for familiens situation, men også et dybere kendskab til barnet. Resultatet af den nære dialog og det gode forhold mellem familie og Pilelygaard er, at vi sammen understøtter barnets udviklingsprocesser og er langt hurtigere til at spille hinanden gode. På den måde øger vi trivsel og udvikling hos barnet. En udvikling der kan mærkes i familien. 
Vores psykologer tilbyder konkret forældrestøtte til forståelsen af barnets vanskeligheder og sikkerhedsstrategier, således vi kan arbejde sammen om at finde gode måder at understøtte barnet på. Det giver resultater både i hjemmet og i skolen. Særlige familieforløb kan også være en mulighed, hvis der eksempelvis er mange konflikter hjemme eller udfordringer uden for skoletid, der kræver gode fælles indsatser.


På Pilelygaard tilbyder vi forældregrupper, hvor forældre møder andre forældre til børn med lignende typer af vanskeligheder. Disse grupper samles ofte om faglige oplæg med efterfølgende dialog, hvor forældre kan se, at der også er andre familier, der har udfordringer. Gennem dialogen kan familierne finde inspiration og gensidig forståelse for de udfordringer, som de oplever.

I dialogen og samarbejdet mellem skole og hjem – spiller vi hinanden gode til glæde for alle

Billede af Patrick Perkins

Når det er svært at komme i skole

Det kan være svært at komme i skole som barn, hvis man har haft en lang pause eller har haft nogen dårlige oplevelser. Nogen har endda udviklet social angst, som fungerer som en barriere for at komme i skole.

Pilelygaard København kan tilbyde hjælp til at løse skolevægringsproblemerne, hvis man indskrives på vores skole.


Vi kan tage samtaler med barnet og forældrene, hvor vi skræddersyr indsatsen, så barnet kan vænne sig til at komme ud af hjemmet, i offentlig transport eller ind i den nye skole. I særlige tilfælde kan vi også afhente i hjemmet i begyndelsen af en opstart på vores skole. 


Er der for et barns vedkommende tale om en regulær skolevægring, så kan Pilelygaards fraværsenhed, Pitstop Pilely komme på tale. Her arbejdes typisk med udgangspunkt i hjemmet, for derefter at få integreret barnet i vores skoletilbud på Pilelygaard København.Når det er svært at kommer i skole, virker det med omsorg, træning, voksne der forstår – og en skræddersyet indsats

Afsted til skole

Vores børnesyn

- med udgangspunkt i FNs børnekonvention

På Pilelygaard København tager vores børnesyn udgangspunkt i FNs børnekonvention. 


Vores børnesynet vægtlægger, at dét, netop at være barn, er en værdi i sig selv. Børnene har ret til at være børn, og de har ret til at udvikle sig forskelligt og i forskellige tempi. På Pilelygaard København kommer børnene netop, når de og deres omgivelser ikke har kunnet finde en vej sammen, der sikrede tilstrækkelig ro, støtte og trivsel til at barnet har opnået en god udvikling.


Derfor skal børnene på Pilelygaard København kunne finde en plads i skolen med ro og tid til at udvikle trygge, tillidsskabende relationer til voksne. De gode relationer til personalet skal bruges til at sikre børnene en grundlæggende følelse af tryghed, samt omsorg og nærvær nok til, at de kan udvikle sig personligt, socialt og skolefagligt. 

Vi ser alle børn som kompetente, selvstændige individer, der både har behov for at blive mødt med positive forventninger, omsorg, udfordringer og ikke mindst tillid af vores personale. 

Det er det pædagogiske, undervisningsfaglige, psykologfaglige personale i samarbejde med ledelsen, der skal skabe de organisatoriske rammer og et læringsmiljø, der gør det muligt for børnene at opleve trivsel og fremgang.


Hvis du vil læse mere om FNs børnekonvention, kan du finde den her:


https://www.boerneraadet.dk/media/87197/BRD_FN_Boernekonventionen.pdf 

Børn i indendørs legeplads
bottom of page