top of page

Pilelygaard
Brønshøj

Frederikssundsvej 338

1. & 2. sal

2700 Brønshøj

Tlf: 31 61 59 21

thumbnail_IMG_5583.jpg

Generel beskrivelse af Pilelygaard

Pilelygaard København er et skole- og dagbehandlingstilbud. Det vil sige, at eleverne på Pilelygaard København har forskellige vanskeligheder, der arbejdes med både skolefagligt, specialpædagogisk og behandlingsmæssigt. Når elevernes vanskeligheder behandles via en individualiseret og veltilrettelagt tilgang, sikrer vi, at børnene kommer i trivsel og bedring. De kommer tættere påtilbagevenden til mindre indgribende skoletilbud eller afvikling af folkeskolens prøver, og dermed en ungdomsuddannelse.

 
På Pilelygaard har vi 15 års erfaring i behandling af en lang række problematikker. Vores kompetencer og erfaring er temmelig unik. 

Vi giver aldrig op på vores børn, og vi tilbyder et stærkt koncept med garvede personale i kraft af såvel speciallærere og specialpædagoger, samt en højere normering af psykologer, end andre lignende tilbud. Styrken i vores koncept ligger i organiseringen af samarbejdet mellem de 3 faggrupper, hvor de pædagogiske, læringsfaglige og psykologfaglige indsatser er komplementære til glæde for det enkelt barns trivsel og udvikling.


På Pilelygaard er det aldrig barnet eller den unge, der er problemet​​

 – det er problemet, der er problemet

Billede af Hannah Busing

Hverdagen på skolen

Hverdagen på skolen er bygget op om et skoleskema, der indeholder fag svarende til, hvad børnene skal tilbydes på deres klassetrin i folkeskolen. På Pilelygaard har vi en meget høj linjefagsdækning, hvilket betyder, at vores personale dækker alle linjefag på alle årgange – så kvaliteten af undervisningen er høj.

Alle børn og unge tilbydes læring, men med en høj grad af individuel tilpasning. I praksis betyder det, at elevernes læring foregår i et tilpasset tempo og om nødvendigt med indlagte pauser, sådan at vi optimerer tilegnelsen af faglige kompetencer hos den enkelte. Samtidig tilpasser vores undervisere aktiviteterne, så de tilgodeser den læringsstil, som barnet på bedst muligvis kan opleve succes i. Det betyder også at læringen foregår i en blanding af individuelle aktiviteter, gruppeaktiviteter og skabende kreative processer, hvor afvekslingen understøtter barnets evne til at koncentrere sig om faglig læring i længere tid.   

Pilelygaard København tilbyder desuden en række aktiviteter i løbet af skoleugen. Det kan være ture med fagligt, sportsligt eller oplevelsesmæssige islæt i skoledagen. Skolen går meget op i, at der skal være et fællesskab, der skaber relationer og udvikler eleverne socialt. Derfor vil der hver dag være hyggelige, spændende og lærerige aktiviteter, der kan bidrage til, at vores elever både udvikler sig og trives på Pilelygaard København.

 

Skræddersyet undervisning, i et struktureret og understøttende miljø, hvor den enkeltes udfordringer er i fokus – selvfølgelig med linjefagsuddannede lærere 

 

På Pilelygaard København går der børn og unge fra 0. til 10. klassetrin, og eleverne på skolen er fordelt i grupper efter trin – indskoling – mellemtrin og udskoling. Aktuelt har skolen følgende grupper:

I-klassen – indskolingsgruppe

J-klassen - mellemtrinsgruppe

K-klassen – mellemtrinsgruppe 

D-klassen – udskolingsgruppe

C-klassen – udskolingsgruppe

B-klassen – udskolingsgruppe

Billede af Element5 Digital

Fritiden

Når skoledagen er slut fortsætter dagen med klub-tilbud med eleverne indtil skolen lukker mandag til fredag kl. 16.00. I klubtilbuddet får eleverne muligheden for at deltage i forskellige typer af mere fritidsbetonede aktiviteter, der matcher deres alderstrin og interesser. Det giver eleverne muligheden for at få trænet deres sociale kompetencer i en gruppe med kendt personale. Vi er altid på udkik efter, hvordan de enkelte børn og unge kan støttes til deltagelse i foreningsmæssige aktiviteter eller fritidsjobs, for de ældstes vedkommende i deres lokalområder. Ved opstarter deltager vi gerne med en medarbejder, der kender de unge og kan bygge bro til det inkluderende normalområde. 

 

Fordi fritiden og de lystbetonede aktiviteter er så vigtige, er klubben dér, hvor børnene har det sjovt og får trænet de sociale kompetencer, så de igen kan komme tilbage i normalområdet med lyst, mod og gode oplevelser i bagagen 

Boardgame.jpg

Familiearbejdet

En tæt kontakt til familien er obligatorisk på Pilelygaard København. Vi er især i starten meget opsøgende, fordi vi, gennem involveringen af familien og barnet i udviklingsprocesserne, er afhængige af at udvikle en stærk tillid til hinanden for at kunne realisere barnets potentialer.  

Ved at være i en tæt og involverende dialog med familien, opnår familien et tæt kendskab til både Pilelygaard som institution, vores metode og til personalet, der arbejder med barnet. Vores personale opnår gennem et tæt samarbejde en forståelse for familiens situation, men også et dybere kendskab til barnet. Resultatet af den nære dialog og det gode forhold mellem familie og Pilelygaard er, at vi sammen understøtter barnets udviklingsprocesser og er langt hurtigere til at spille hinanden gode. På den måde øger vi trivsel og udvikling hos barnet. En udvikling der kan mærkes i familien. 
Vores psykologer tilbyder konkret forældrestøtte til forståelsen af barnets vanskeligheder og sikkerhedsstrategier, således vi kan arbejde sammen om at finde gode måder at understøtte barnet på. Det giver resultater både i hjemmet og i skolen. Særlige familieforløb kan også være en mulighed, hvis der eksempelvis er mange konflikter hjemme eller udfordringer uden for skoletid, der kræver gode fælles indsatser.


På Pilelygaard tilbyder vi forældregrupper, hvor forældre møder andre forældre til børn med lignende typer af vanskeligheder. Disse grupper samles ofte om faglige oplæg med efterfølgende dialog, hvor forældre kan se, at der også er andre familier, der har udfordringer. Gennem dialogen kan familierne finde inspiration og gensidig forståelse for de udfordringer, som de oplever.

I dialogen og samarbejdet mellem skole og hjem – spiller vi hinanden gode til glæde for alle

Billede af Patrick Perkins

Når det er svært at komme i skole

Det kan være svært at komme i skole som barn, hvis man har haft en lang pause eller har haft nogen dårlige oplevelser. Nogen har endda udviklet social angst, som fungerer som en barriere for at komme i skole.

Pilelygaard København kan tilbyde hjælp til at løse skolevægringsproblemerne, hvis man indskrives på vores skole.


Vi kan tage samtaler med barnet og forældrene, hvor vi skræddersyr indsatsen, så barnet kan vænne sig til at komme ud af hjemmet, i offentlig transport eller ind i den nye skole. I særlige tilfælde kan vi også afhente i hjemmet i begyndelsen af en opstart på vores skole. 


Er der for et barns vedkommende tale om en regulær skolevægring, så kan Pilelygaards fraværsenhed, Pitstop Pilely komme på tale. Her arbejdes typisk med udgangspunkt i hjemmet, for derefter at få integreret barnet i vores skoletilbud på Pilelygaard København.Når det er svært at kommer i skole, virker det med omsorg, træning, voksne der forstår – og en skræddersyet indsats

Afsted til skole

Vores børnesyn

- med udgangspunkt i FNs børnekonvention

På Pilelygaard København tager vores børnesyn udgangspunkt i FNs børnekonvention. 


Vores børnesynet vægtlægger, at dét, netop at være barn, er en værdi i sig selv. Børnene har ret til at være børn, og de har ret til at udvikle sig forskelligt og i forskellige tempi. På Pilelygaard København kommer børnene netop, når de og deres omgivelser ikke har kunnet finde en vej sammen, der sikrede tilstrækkelig ro, støtte og trivsel til at barnet har opnået en god udvikling.


Derfor skal børnene på Pilelygaard København kunne finde en plads i skolen med ro og tid til at udvikle trygge, tillidsskabende relationer til voksne. De gode relationer til personalet skal bruges til at sikre børnene en grundlæggende følelse af tryghed, samt omsorg og nærvær nok til, at de kan udvikle sig personligt, socialt og skolefagligt. 

Vi ser alle børn som kompetente, selvstændige individer, der både har behov for at blive mødt med positive forventninger, omsorg, udfordringer og ikke mindst tillid af vores personale. 

Det er det pædagogiske, undervisningsfaglige, psykologfaglige personale i samarbejde med ledelsen, der skal skabe de organisatoriske rammer og et læringsmiljø, der gør det muligt for børnene at opleve trivsel og fremgang.


Hvis du vil læse mere om FNs børnekonvention, kan du finde den her:


https://www.boerneraadet.dk/media/87197/BRD_FN_Boernekonventionen.pdf 

Børn i indendørs legeplads
bottom of page